Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №145 Дніпровської міської ради

 

Пложення про академічну доброчесніть учасників освітнього процесу

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
КЗДО № 145 ДМР

 

          1.Загальні положення.

1.1. Положення про академічну доброчесність дошкільного закладу (далі – Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований

на забезпечення якісних освітніх послуг, наданих здобувачам освіти, дотримання моральних, правових, естетичних норм поведінки всіма учасниками навчального процесу.

1.2. Положення розроблене на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту закладу дошкільної освіти, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

          2. Принципи, норми етики та академічної доброчесності ЗДО.

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, виховання,  порушень освітнього процесу.

2.2. Порушенням академічної доброчесності, згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, обман, хабарництво, необ єктивне оцінювання.

2.3. Етика і академічна доброчесність забезпечується:

                    2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом:

                    - дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

                    - утвердження позитивного іміджу дошкільного закладу, примноження його традицій;

                    - дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

                    - запобігання корупції, хабарництву;

                    - збереження, поліпшення та раціонального використання навчально – матеріальної бази  закладу;

                    - дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

                    - дотримання норм про авторські права;

                    - надання правдивої інформації про результати власної навчально – виховної (наукової, творчої) діяльності;

                    - невідворотності відповідальності з підстав та порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

                    2.3.2. Педагогічними працівниками шляхом:

                    - надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти та виховання;

                    - обов язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняття управлінських рішень;

                    - незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

                    - підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;

                    - дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

                    - об єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання і виховання дітей дошкільного віку.

 

          3. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності:

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.2. Положення  доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Вихователь – методист:

                    3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності  шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних  розробок  (робіт) для публікацій на конкурси різного рівня;

                    3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує педагогічним працівникам сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, діють згідно інформації від проведеної роз яснювальної роботи щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності.

 

          4. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників:

4.1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників – незалежний орган для розгляду питань пов язаних із порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання учасниками освітньо – виховного процесу морально – етичних норм поведінки та правових норм поведінки та правових норм цього Положення.

4.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень комісії – 4 рік.

4.3. Комісія розглядає питання порушення морально – етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

4.4. Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

 

          5. Прикінцеві положення.

5.1. Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.